Riktningarna mot Kuhmo och Lieksa 1939

Ansvarsområdet för Norra Karelens Grupp delades genast i krigets början upp i två delar. Norra Finlands Grupp övertog Kuhmoområdet. Områdena kring Nurmes och Lieksa förblev i Norra Karelens Grupp. Norra Finlands Grupp fick av Högkvarteret mera trupper till Kuhmoriktningen. Tanken var att anfall mot Repola. Då trupperna anlände till stridområdet behövdes de mot Kuhmoområdet för att stoppa en anfallande fiendedivision (54.D).

Läs mer

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

Bergsdivisionen (54.D) som opererade på Nionde Arméns (9.A) södra flank påbörjade 30.11 sitt anfall med två bergsinfanteriregementen (118.IR och 337.IR) i Repola–Kuhmovägens riktning. På högra flanken i Kiekinkoski−Kuhmoriktningen anföll ett kompani (K/118 IR). Divisionens tredje regement var ett infanteriregemente (529.IR). Det anföll mot Repola–Nurmijärvi. På regementets vänstra flank anföll en bataljon (B/529 IR) mot Lentiera–Lieksa.

Brigadkommendör Nikolai A. Gusevskis bergsdivisions (54.D) huvudanfall i Repola−Kuhmo vägens riktning nådde 6.12 nivån med Rastis vägskäl. I norr, i Kiekinkoskivägens riktning stred man 13.12 redan i nivå med Tyrävaara.

Brigad Vuokko till riktningen mot Kuhmo

Norra Finlands Grupp övertog ledningen vid Kuhmo och bildade på natten 1−2.12 Grupp Ilomäki av Kuhmotrupperna. Brigad Vuokko underställdes 4.12 Norra Finlands Grupp, för att användas i Kuhmoriktningen. Brigaden var i praktiken ett förstärkt infanteriregemente (IR 25). Förstärkningen bestod bl.a. av Lätta Avdelningen 9.

Denna av jägarofficeren, överste Axel Vuokko ledda brigadens trupper hade lösgjorts från dåvarande 9.Divisionen. Den var överbefälhavarens reserv i området där den ställts upp, i Uleåborgs omnejd. Första delarna av brigaden anlände till området söder om Rastis vägskälet 6.12. Lätta avdelningen (Lä.Avd 9) skickades till Savijärvi.

De första striderna för Norra Karelens Grupp

Jägarofficeren, överstelöjtnant Erkki Raappana var kommendör för Norra Karelens Grupp. På dess förminskade ansvarsområde anföll ett infanteriregemente (529.IR). Regementet hörde till 54.Bergsdivisionen (54.D).

Huvuddelen av regementet (529.IR) anföll mot Nurmijärvi och nådde före 4.12 nivån med Purunjärvi. En av regementets bataljoner som anföll i riktningen mot Lieksa nådde före 5.12 nivån med Viisikkojärvi. Raappanas grupp utnyttjade i Nurmesriktningen två avdelta bataljoner (Avd.B 12 och Av.B 13) och i Lieksa riktningen fanns kompletteringsbataljonen.

Brigad Vuokkos motanfall

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

Huvuddelen av Brigad Vuokko transporterades med tåg till Nurmes och därifrån med bil till området söder om Rastis vägskäl. Brigaden anföll 8.12 med två bataljoner (I/IR 25 och II/ IR25) mot södra flanken av fiendens bergsdivision (54.D). Grupp Ilomäki, som förstärkts med en av Brigad Vuokkos bataljoner (III/IR 25), anföll tre dagar senare mot sovjetdivisionens norra flank. Man lyckades inte slå fienden, vilket var målet, men 54 Bergsdivisionens anfall i riktningen mot Kuhmo hade stoppats.

Sovjettrupperna drog sig tillbaka från området för Norra Karelens Grupp

Modifierad karta från boken, Raunio Ari, De militära operationerna De finska krigen 1939−45. Karttakeskus 2008.

På gruppens område gick frontlinjen i riktningen mot Nurmes i nivå med Puurunjärvi och i riktningen mot Lieksa i nivå med Viisikkojärvi. Fiendebataljonen som framryckt från Kuhmo riktningen mot gruppens bakre linjer blev nedslagen i Savijärvi 20.12.

Norra Karelens Grupp förberedde ett anfall på julaftonen i Viisikkojärvi området. Spaningsgrupperna märket just före anfallet att fienden hade lämnat sina ställningar. I riktningen mot Puurunjärvi började fienden lämna sina ställningar på juldagen. Följande dag konstaterade de finska trupperna att fiendens ställningar var tomma. Trupperna från Norra Karelens Grupp ryckte fram i båda riktningarna och grupperade sig i försvar vid rikets gräns.

Avdelning Kekkonen som bildats på Grupp Ilomäkis område i riktning mot Tyrävaara, bestående av ca två kompanier påbörjade sitt anfall 24.12. Fienden tvingades att dra sig till Kiekinkoski, där man 28.12 slog fienden som grupperat sig i försvar.

Ari Raunio